SIGN UP      LOG IN

Balraj Name Meaning

Balraj meaning

Name :

Balraj
| ਬਲਰਾਜ

spker

Add Suggesstion/Comment

Gender :
Masculine
Meaning of Balraj :

Country :
Rhyming Names of Balraj: 
Popularity Rank :

The name Balraj is ranked at 1344 among the Common Indian names, based upon the Babynology survey* conducted on 1 million real people across various states of India. The name is being used, as given name by 139 peoples out of 1 Million people.

Babynology researched 1 million names of real people across various states of India using various sources to find about popular names. Research has revealed very interesting facts about names.

Balraj Numerology :
Personality No. 6. People with the Balraj are loving & domestic. They love tranquility & comfort. They are artistic & likes quality. They work well with others & love to discuss things. Person with Balraj having 6 as Personality number love music, tidiness & attires. They are confident & also a good healer. They are charming, intelligent, serene, generous & co-operative.

ਨਾਲ Balraj ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰਹੇ ਹਨ ਲੋਕ. ਉਸ ਨੇ ਚੈਨ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਕਲਾਤਮਕ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ Balraj 6 ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਗੀਤ, ਖਿਲਾਰਾ & attires ਤੌਰ ਹੋਣ. ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਲਹਮ ਹਨ. ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਨੱਕੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਹਨ.
More Numerology

Name Analysis of Balraj

Character Analysis of Balraj : Persons with the name Balraj are co-operative, courteous and are very considerate individuals. They have a tendency to be able to sense the feelings of others, with the knack to be able to demonstrate certain mediation skills when handling complicated situations. They know how to organize and handle Persons with care and ease. Peace and harmony are of the utmost importance to them.

Love Life of Balraj : Persons are very sensitive and do not like to show off their intimate quality.

Name Letter Analysis of Balraj

B : Persons are sensitive and a bit of an introvert, but still manage to be personable and compassionate

A : Persons are their own person: ambitious and freethinking

L : Persons are very heady, and tend to over think rather than experience life

R : Persons feel things strongly and their rich, intense inner life emanates outward

A : Persons are their own person: ambitious and freethinking

J : Persons make an exemplary friend and try hard to make sure everyone is happy and comfortable

Astrological (Vedic) Aspect of Name Balraj

Acoording to vedic astrology , Rashi for the name Balraj is Dhanu and Moon sign associated with the name Balraj is Saggitarius.

The name Balraj has Fire element. Jupiter is the Ruling Planet for the name Balraj . The name Balraj having moon sign as Saggitarius is represented by The Archer and considered as Mutable .

Normally, people with the name Balraj are very active. Such people are filled with energy and optimism. They are good orators.

Other name options, having Saggitarius moon sign are name starting with : Ba, Be, Bha, Bhi, Bhu, Dha, Pha, Dha, Dhha, Bhe, Bho, Faa, Ddha, Bh, Fi, Fa, Fo, Fu, Rh.

Nakshatra (Vedic) of Name Balraj

The name Balraj is suitable for baby born in Rohini nakshatra

Rohini Nakshatra: "The red one", a name of Aldebaran. Also known as brāhmī

Lord: Chandra (Moon)
Symbol: Cart or chariot, temple, banyan tree
Deity : Brahma or Prajapati, the Creator
Indian zodiac: 10° - 23°20' Vrishabha
Western zodiac 6° - 19°20' Gemini
Other name options, having Rohini nakashatra are name starting with : O,  Va, Ba, Vi, Bi, Vu, Bu.

Famous Name Balraj

 • Balraj Sahni

  a famous Hindi film actor. His real name was Yudhishthir Sahni. He belonged to a Punjabi Khokhran family from Bhera now in Pakistan Punjab .Sahni was always interested in acting. He started his film career in Mumbai with the film Insaaf(1946)followed by Dharti Ke Lal in 1946, Door Chaleinin 1946, and other films. But it was in 1953, with Bimal Roy's classic Do Bigha Zameen, that his true forte as an actor was first recognised. The film won the international prize at the Cannes Film Festival.He followed it up with an encore in the 1911 classic Kabuliwala penned by Tagore.Sahni's wife Damayanti passed away at a young age in 1947,who was the heroine of his film Gudiya(1947) and two years later he married his first cousin, Santosh Chandhok, later known as an author and television writer.

  arrow

Balraj also appears in following countries/origins/languages:Gujarati, Hindu, Malayalam, Marathi, Telugu

Your Opinion About Balraj Name

  Cute Name   Unique Name   Popular Name

Please suggest meaning of name Balraj in other country, history of name and famous personality with name Balraj or you like to put your any comment/suggestion on this name for other visitors.

About Baby

Nearsighted

Now if you are confused as to what this means, is simply stating that new born babies are able to clearly see things that are close to them. Hence they can only see close things properly. Maximum clear vision is up to 12 inches.

Child understanding of Peek a boo

Babies just love Peek a boo is because every time they see the same object, they think its new. Also babies lack object permanence ability. This is the sole reason they never go tired of playing this game.

Faster breathing rate

Yes, the breathing rate of the new born baby is faster than that of an adult. The new born babies breathe for about 40 times per minute. This is around 2 times faster rate than that of an adult.

Mother recognition by a baby

Although babies are able to sense the smell and voice of their mother, but they are not able to make out the difference between their and mother and other adults quite quickly, this takes time.

Babies are born swimmers

When babies are born, they can swim naturally. Babies also have the ability to hold their breath for a while. Unfortunately, they lose the ability of holding breath when they start growing up.


 • What does the name Balraj mean? :

  Baby boy name meaning Mighty King. in Punjabi. Balraj also named in Gujarati, Hindu, Malayalam, Marathi, Telugu for boy . We have received lots of suggestion from our website users on baby names. We are thankful for all the contribution on meaning of boy name Balraj. What does the name Balraj mean in other origin if you know then please suggest. Further suggestion or detail on what is the meaning of name Balraj. History of name and famous personality with Balraj will help to update our database and other website users.

Name Of The Day

 • Gabrielle

  Woman of God

  Gabrielle is considered to be the French feminine version of the name Gabriel, which is a Biblical name with a meaning "man of God ...

Parenting & Family Fun Quiz

Baby Name Meanings for a Meaningful Identity

Choosing a name for your baby is indeed one of the greatest moments of euphoria for parents. The arrival of a baby in the family is the culmination of many months of planning and anticipation punctuated with periods of anxiety and concern.

More..

List of Punjabi baby names, Punjabi babies names, Punjabi baby names and meanings has been compiled from various resources. Please use this up to date list of Punjabi name as a reference to name your kid/child. This vast database of Punjabi names has been compiled from various references and suggestions provided by our web site users and resources partners. This information is developed to primarily serve as a reference. We are unable to respond on request for personalized assistance at the moment. Thank you for your support. Largest list of Punjabi baby names with meanings, numerology, popularity and comments.


Comment for the name

Please suggest meaning of name in other country, history of name and famous personality with name or you like to put your any comment/suggestion on this name for other visitors.

© Copyright 2017 Babynology